ART AND

HANDICRAFT

 

Kunst og

Kunsthåndværk

På Brenderup Højskole

Hvad går kunsthåndværk ud på?

At skabe, eksperimentere og fordybe sig i forskellige kunsthåndværk sætter fantasien og det skabende element i bevægelse. Kreativiteten blomstrer i takt med produkt og begejstring, udvikler din livs-erfaring. Erfaringer der kan være brugbare på kunstneriske eller pædagogiske studier. 

Vi vægter mødet med hinanden og udviklingen af de gode ideer, pladsen til videbegær og legesyge, samt til hin-andens behov for ro og fordybelse.

Der modtages fælles og individuel undervisning, hvor du kan udvikle egne tekniske færdigheder i forskellige kunstneriske håndværk.

Inden for kunst og kunsthåndværk kan du vælge mellem følgende fag:

  • Facebook - Black Circle

Kunst

Mixed Media

Teknikker i forskellige overfladebehandlinger, metalpatinering, fototransfer, gips og papiraftryk gennemgås. Vi vil arbejde med håndlavet papir til brug på billedfladerne. Vi vil tale om komposition, forenkling og stoflighed i billedet. Materialekundskab og billedgennemgange vil indgå.

Croquis
Arbejde med kroppens anatomi og bevægelseslære. Tegner hinanden i forskellige positioner med forskellige materialer. Teoretiske og praktiske oplæg, om tegningens mangfoldighed og udvikling. Kunsten at se, frem for at gengive efter hukommelsen. Undervisningen vil indeholde modulering i ler og skitsering efter nøgen model.

Maleri
Vi arbejder med forskellige tilgange til maleriet. Afprøver forskellige malerteknikker og eksperimentere med materialerne. Maler med lukkede øjne, 2 meter lange pensler, pap, kridt og sand. Inspirationen henter vi i vores hverdag og i forskellige kunsthistoriske perioder.

Skulptur 

Her arbejder vi med det tredimensionelle udtryk. Vi skaber skulptur i ler og papir. Gips afstøbninger, isskulptur, mosaik og pileskulptur. Vi blander materialer så meget vi kan og tør.

Trykkeriet
Her arbejdes med at skabe grafiske billeder i høj- og lavtryk på bl.a. pap, skumplast, plexiglas og linoleum. Vi eksperimenter og leger med farver og sværte.

Levende billeder
Her fremstilles den gode historie fortalt i billeder og musik Her kan arbejdes med dias, stop motion, foto, skygge billeder og sand kunst. Der vil være muligt at arbejde på computer.
Se elevfilm om kunstdage. (Åbner i Facebook)

Land art
Her skabes stemnings billeder og installationer, som huskes hele livet, men som forgår i tiden. Vi skaber billeder i naturen. Ude i vandet, på stranden, i træerne og i lyset om natten.
Se video (facebook) om land art.

Tegning og akvarel
Vi afprøver forskellige tegne redskaber og tegne metoder samt farvelære. Fordyber os i færdigheder inden for akvarel teknikker. Vi arbejde med at illustrere en historie eller tegne i naturen.
Se Shivans facebook-video om en dag med kul og kridt.

Keramik

Lerets mangfoldighed afprøves. Her afprøves forskellige teknikker som støbe, dreje og modulering. Den Japanske brændingsproces ”Raku” vil blive introduceret. Forløb som smykker og ler, kirker, religion og ikoner vil kunne indgå som forløb.

Genbrugsdesign

Print på tekstil

Vi arbejder med transfer- og rammetryk på forskellige tekstile materialer. Det kan være på t-shirts eller på stof, som vi derefter bruger til tasker og puder.

Kurve og tasker i tekstil

Enkle tasker og kurve i tekstil, hvor formålet er at du opnår grundlæggende færdigheder i at sy på symaskine. Opgaver i design, farve og komposition.

1/2

Kunsthåndværk

Filtning
Vi vil arbejde med forskellige filteteknikker, Forholde os til materialet, hvad det kan, hvor det kommer fra og lidt om historien bag. Vi vil arbejde med små ting i filt, punge, små tasker osv. Og lidt større ting, hvis der er behov og mulighed, såsom tørklæder eller mindre beklædning, hjemmesko og hatte. I vil blive præsenteret for nålefilt og hvilke muligheder den teknik har i forhold til eksempelvis at udsmykke en filtet taske.

Kurveflet
Vi vil arbejde med forskellige traditionelle fletteteknikker.
Vi vil flette traditionelle kurve både med flettet og fast bund og evt. kombinere pileflet med andre materialer som cykelslange og computerledning.

Redesign af tøj

I dette fag arbejder vi med genbrugstøj. Klipper, syr eller printer, så tøjet får nyt liv som tøj igen eller bliver til puder, tasker, kurve og meget andet. Alt hvad vores fantasi og håndværk gør det

muligt at lave.

 Kirsten Svenningsen                         
   Underviser i genbrugsdesign                                                                                                  
   SE VIDEO                                                                                                                                      

 

Art and

Handicraft

in Brenderup Højskole

To create, experiment and immerse in various handicrafts sets the imagination and the creative element in motion. Creativity flourishes with the product and the enthusiasm and develops your life experience.  What you learn here can be useful in art or pedagogic studies later on.

We value the meeting with one another and the development of the great ideas, the space for curiosity and playfulness, and for each others needs for rest and contemplation. We’ll have common and individual lessons where you will have the possibility to develop your own technical skills in various artistic handicrafts.

Art

Mixed Media

Techniques in various surface treatments, metal patina, photo transfer, plaster and paper prints are reviewed. We will work with handmade paper for use on the screens. We will talk about composition, simplification and texture in the picture. Material knowledge and image tutorials will be included.

Croquis
We work with the body's anatomy and motion. We draw each other in different positions with different materials. We will have theoretical and practical presentation about the diversity and development of the drawings. The art to see instead of recall from memory. The class will include modelling in clay and sketching of a naked model.

Painting

We will approach the painting in many different ways. Try out techniques and experiment with the materials. Paint with our eyes closed, paint with chalk, sand or even use a paint brush which is 2 meters long. The inspirations will come from our everyday life and different periods in the art history.

Sculpture 

Through this subject we will work with the third dimensional expression. We’ll create sculptures out of clay and paper, plaster casts, ice sculptures, mosaic and willow sculptures. We’ll mix the materials as much as possible or as much as we dare.

The Printing Workshop
In this workshop we will create pictures in relief printing and make these prints on among others cardboard, polystyrene, plexiglass and linoleum. We will experiment and play with colors and ink.

Moving pictures
We will make a joyful story spoken in pictures and music. You can use slides, stop motion, photos, shadow figures and sand art. You will have the possibility to work with this on a PC.
See a studentfilm abour art days (Opens inFacebook)

Landart
We will create emotional pictures and installations, both to be remembered for a lifetime, but will perish in a while. We create pictures in the nature, in the ocean, at the beach, in the trees and in the moonlight.
See video (facebook) about landart.

Drawing and watercolor
We try out different draw equipments and draw methods besides chromatology. We will immerse into the techniques and skills in watercolor. Besides that we will illustrate a story or draw in the nature.
See Shivan's facebook-video

Ceramics

We test the diversity of the clay. We go through various techniques such as casting, turning and modeling. The Japanese firing process “Raku” willbe introduced. Possibly we will go through subjects as jewelry and clay, churches and religion and icons.

Upcycling -design

Printing on textile

We use transfer print and frame press on different types of textile. It can be t-shirts or different pieces of textile material, which we after printing use for cushions or bags

Baskets and bags from textile

Simple bags and baskets in textile. The purpose of this is that you achieve basic skills in sewing on the sewing machine. Designing, coloring and composition tasks.

Re-design af clothes

In this subject we work with second hand clothing. You will learn how to change the size and style of the clothing so that it fits you perfectly. Cut, sew or print, so the clothes get a new life or they transfer into pillows, bags, baskets or many other things. Everything our fantasy and hands can do.

 LeneWeigelt                       
   Art teacher                                                                                                 
   WATCH THE VIDEO                                                                                                                                      
 Kirsten Svenningsen         
   Upcycling design teacher                                                                         
   WATCH THE VIDEO                                                                                                                                      

1/2

Handicraft

Felting
We will work with different felting techniques. Get to know the material, what it can, where it comes from and a bit of the historical background.  We will work with small felted objects, purses and small bags etc. And a bit bigger object, if we have the opportunity: scarves, smaller clothing, hats and slippers. You will be introduced to needle felt, and the opportunities that this technique has for e.g. decoration of a felted bag.

Basket weaving
We will work with various traditional weaving techniques.
We will weave traditional baskets with both intertwined and fixed bottom and maybe combine willow with other materials such as bicycle tube and computer wire.

 Joan Sørensen                    
  Felting and basketry teacher                                                                    
                                                                                                                                      

The best part of working in Brenderup Højskole

To work here is very different than working at many other places. The fact that the students come from all over the world contributes to make the classes even more exciting. We learn about new cultures and new ways to see the world all the time.

Here there is always place for everybody, and the students are good to work together, even though they come from different parts of Earth. 

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54, 5464 Brenderup

64 44 24 14

kontor@brenderuphojskole.dk